Performancing Metrics

Algemene Servicevoorwaarden - Brainial BV

Wij zijn Brainial. We bieden een ongeëvenaarde tool die haar gebruikers relevante inzichten en informatie biedt over bedrijven, trends en onderwerpen die de gebruiker (Klant) wenst te monitoren. Allemaal aangedreven door kunstmatige intelligentie. We bieden de tool aan op een software-as-a-service (SaaS) basis.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar legal@brainial.com.

 • ALGEMEEN
   1. De primaire functionaliteit van de Brainial-service (hierna de Onderhoud), die is ontwikkeld en verstrekt door Brainial BV, is om de Klant te voorzien van analyse en aggregatie van gegevens over bepaalde bedrijven, trends en onderwerpen die de Klant wenst te monitoren, de documenten die Klant wil analyseren, aggregeren en verrijken (hierna genoemd de Doelen) en om de Klant relevante inzichten en informatie te verstrekken. 
   2. De gegevens die Brainial via de Dienst beschikbaar stelt, zijn een combinatie van interne gegevens en openbaar beschikbare informatie over de Targets (in deze algemene voorwaarden aangeduid als Materiaal van derden). Materiaal van Derden wordt beheerst zoals uiteengezet in Artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden.
   3. De functionaliteit van de Dienst strekt zich ook uit tot Geautoriseerde gebruikers, dit zijn individuele gebruikers die door de klant zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot het account van de klant. Geautoriseerde gebruikers zijn onder meer de werknemers, adviseurs, aannemers of agenten van de klant.
   4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst die in detail zijn beschreven in een bestelformulierovereenkomst tussen Brainial en de Klant (de Bestelformulier). 
   5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Dienst. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elk aanbod van Brainial.
   6. Alle aanbiedingen en offertes van Brainial zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding of voorstel geldt alleen voor de daarin genoemde opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten). De Klant garandeert dat alle door de Klant verstrekte informatie, via het Bestelformulier of anderszins, correct en volledig is.
   7. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.brainial.com​Op uw verzoek en kosteloos kunnen wij u deze ook per e-mail toesturen.
 • OVEREENKOMST, VERLENGING EN BEËINDIGING
   1. Brainial en de Klant gaan via het Bestelformulier een overeenkomst aan voor een periode van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
   2. Een Bestelformulier wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf maanden na het verstrijken van ofwel de einddatum vermeld op het Bestelformulier of de voorgaande automatisch vernieuwde periode van 12 maanden, tenzij Brainial of de Klant het Bestelformulier minstens 60 dagen vóór beëindiging beëindigt. de einddatum vermeld op het Bestelformulier of de automatisch verlengde periode van 12 maanden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.
   3. De artikelen 8, 12 en 14 blijven geldig na beëindiging van de overeenkomst zoals vermeld in het Bestelformulier, indien en voor zover van toepassing.
   4. Indien de Klant of Brainial deze algemene voorwaarden of het Bestelformulier wezenlijk schendt, zal de andere partij een schriftelijke ingebrekestelling geven met een termijn voor de overtredende partij om de schending binnen 30 dagen te herstellen. Als de inbreukmakende partij de inbreuk niet binnen de gestelde termijn verhelpt, kan de andere partij het Bestelformulier beëindigen.
   5. Als Brainial het Bestelformulier beëindigt vanwege een schending van de bepalingen van artikel 4, zijn alle onbetaalde vergoedingen voor de rest van het Bestelformulier onmiddellijk opeisbaar. 
 • PRIJZEN
   1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn prijzen zoals aangeboden door Brainial of prijzen opgenomen in het Bestelformulier exclusief eventuele kosten of eventuele belastingen of heffingen opgelegd door de relevante autoriteiten.
   2. Brainial behoudt zich het recht voor om de prijs voor de Dienst jaarlijks te indexeren. Indien als gevolg van de indexering de prijsstijging groter is dan de stijging van de Consumentenprijsindex (Consumentenprijsindex) zoals gepubliceerd door het Nederlands Bureau voor de Statistiek (Centraal bureau voor de statistiek), kan de Klant het Bestelformulier binnen 30 dagen na de aankondiging annuleren. Het Bestelformulier wordt dan beëindigd op de dag dat de nieuwe prijzen van toepassing worden.
 • BETALING
   1. De Klant dient de vergoedingen opgenomen in het Bestelformulier, zonder enige aftrek of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. 
   2. Brainial zal de Klant factureren voor de vergoedingen vermeld op het Bestelformulier plus eventuele belastingen die verschuldigd zijn over dergelijke vergoedingen. 
   3. Indien Afnemer artikel 4.1 niet naleeft, en na ingebrekestelling en een redelijke termijn van 14 dagen om de overtreding te verhelpen, is Afnemer in afwijking van artikel 2.4 in verzuim. De Klant betaalt een financieringstoeslag over achterstallige bedragen, gelijk aan de hoogste (commerciële) rente die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De rente wordt maandelijks berekend. De klant draagt alle kosten van Brainial voor het innen van achterstallige vergoedingen, inclusief redelijke advocaatkosten. 
 • GEBRUIK VAN DE SERVICE; GEAUTORISEERDE GEBRUIKERSACCOUNTS EN GEBRUIKERSRECHTEN
   1. Brainial verleent de Klant voor de overeengekomen duur het gebruiksrecht voor een overeengekomen aantal gebruikers om gebruik te maken van de Dienst zoals vermeld op het Bestelformulier. Alleen de klant en de door hem aangewezen geautoriseerde gebruikers hebben het recht om de service te gebruiken. 
   2. De Klant stemt ermee in om geen enkele persoon die een werknemer of agent is van een Brainial-concurrent toe te staan een Geautoriseerde Gebruiker te zijn. 
   3. De Klant heeft het recht om de Dienst te gebruiken en te exploiteren voor zover overeengekomen en uitsluitend voor zijn eigen zakelijke doeleinden. Voor het gebruik van de Dienst is een gebruikersidentificatie en wachtwoord vereist (hierna a gebruikersnaam​De Klant of Geautoriseerde Gebruiker is verplicht het verstrekte Gebruikers-ID geheim te houden. De Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Dienst onder zijn Gebruikers-ID's.
 • GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SERVICE
   1. Indien de Klant of een Geautoriseerde Gebruiker deze algemene voorwaarden of andere instructies van Brainial schendt, kan Brainial de passende maatregelen nemen die zij nodig acht, waaronder het stopzetten van het gebruik van de toepasselijke User ID.
   2. Als de Klant of een Geautoriseerde Gebruiker deze algemene voorwaarden of andere instructies van Brainial schendt, kan Brainial de levering van de Dienst aan de Klant stopzetten en de Gebruikers-ID's van de Klant annuleren, als de Klant de schending niet binnen 14 dagen verhelpt. na kennisgeving.
   3. De Klant is verantwoordelijk voor directe schade en kosten voor Brainial of enige derde, veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Klant dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, het Bestelformulier, instructies uitgegeven door Brainial of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
   4. Het gebruik van bots, scripts of enige andere vorm van software voor het massaal aanmaken van accounts of het automatisch dumpen of extraheren van massaal data is niet toegestaan.
   5. De Klant zal geen gegevens, materiaal of inhoud met betrekking tot of opgenomen in de Dienst distribueren, publiceren, kopiëren, doorverkopen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden, behalve met de specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brainial. 
   6. De Klant zal geen inhoud verspreiden die onwettig, beledigend, verontrustend, walgelijk, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke aanstootgevende inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, inhoud die is:
    1. Onwettige of bevordering van onwettige activiteiten;
    2. Lasterlijke, discriminerende of kleingeestige inhoud, inclusief verwijzingen of commentaar over religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale / etnische afkomst of andere doelgroepen;
    3. Spam, machine - of willekeurig - gegenereerd, die ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeautoriseerde uitnodiging of enige vorm van loterij of gokken vormt;
    4. Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om onbevoegde toegang tot gegevens of andere informatie van een derde persoon;
    5. Inbreuk maken op eigendomsrechten van een partij, waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere rechten;
    6. Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers;
    7. Schending van de privacy van een derde persoon;
    8. Bevat valse informatie en functies.
   7. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Dienst, zoals het creëren van de technische infrastructuur van de Klant en het onderhoud daarvan, dataverbindingen en daarmee verband houdende vergoedingen.
   8. De Klant is verplicht om alle gegevens, materiaal of inhoud met betrekking tot de Dienst in zijn bezit te retourneren of op verzoek van Brainial te vernietigen uiterlijk bij het verstrijken van zijn gebruiksrechten. De gegevens, materialen of inhoud waarnaar in artikel 6.8 wordt verwezen, omvatten uitdrukkelijk geen Klantgegevens zoals gespecificeerd in artikel 8.
 • INHOUD VAN MATERIALEN VAN DERDEN
   1. Brainial heeft geen controle over de feitelijke inhoud van het Materiaal van Derden waartoe de Diensten toegang verschaffen en neemt daarom geen verantwoordelijkheid met betrekking tot, en kan door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de inhoud of weglatingen daarin, van materiaal van derden.
 • KLANTGEGEVENS
   1. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die door de klant of door een geautoriseerde gebruiker (Klantgegevens) voor gebruik in de Service. Brainial zal de Klantgegevens niet wijzigen en Brainial maakt geen aanspraak op enig eigendomsrecht op Klantgegevens. 
   2. Brainial mag de Klantgegevens gebruiken om zijn verplichtingen onder het Bestelformulier en deze algemene voorwaarden na te komen, en voor geen enkel ander doel. 
   3. Brainial zal voldoen aan de nationale wetgeving met betrekking tot de verwerking van "persoonsgegevens". Brainial verwerkt persoonsgegevens zoals uiteengezet in het privacybeleid, dat te vinden is op www.brainial.com​Indien van toepassing wordt een verwerkersovereenkomst bij het Bestelformulier gevoegd. 
   4. Brainial zal voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen onopzettelijk verlies of onwettige vernietiging, wijziging, openbaarmaking of toegang; en, mag alleen met de informatie omgaan in overeenstemming met de instructies van de Klant, op voorwaarde dat deze redelijk en wettig zijn. 
   5. Brainial maakt eenmaal per periode van 24 uur een back-up van Klantgegevens. Van de op maat gemaakte modellen van de Klant wordt een back-up gemaakt door Brainial telkens wanneer een nieuwe versie live wordt gemaakt op de Dienst.
   6. Back-ups worden door Brainial opgeslagen op beveiligde locaties die geografisch verspreid zijn. Back-ups zijn als volgt beschikbaar voor herstel:
    1. Nachtelijke back-ups: maximaal 2 weken geschiedenis (gerekend vanaf gisteren)
    2. Sunday Backups: maximum 3 maanden historie (gerekend vanaf gisteren)
    3. Maandelijkse back-ups (1e zondag van elke maand): geschiedenis van maximaal 1 jaar (gerekend vanaf gisteren)
   7. Bij beëindiging van het Bestelformulier is Brainial niet langer verplicht om Klantgegevens te bewaren of er een back-up van te maken. Bij beëindiging van het Bestelformulier zal Brainial de Klant binnen 30 dagen voorzien van een export van alle Klantgegevens, de trainingsgegevens van de Klant en de specifieke modellen van de Klant.
 • BESCHIKBAARHEID VAN DE SOFTWARE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING
   1. Het gebruik van de Dienst vereist een goede, snelle en stabiele internetverbinding. Een onvoldoende internetverbinding kan resulteren in een slechte gebruikerservaring van de Dienst.
   2. Het technische ondersteuningsteam van Brainial is bereikbaar op werkdagen (maandag t / m vrijdag), met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, van 8.30 uur tot 17.00 uur CET. 
   3. Brainial zorgt ervoor dat de Dienst beschikbaar blijft voor gebruik gedurende de gehele overeengekomen duur, zoals overeengekomen in het Bestelformulier. Brainial zal alle redelijke inspanningen leveren om de Dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel te houden.
   4. Brainial zal alle redelijke inspanningen leveren om de werking en het onderhoud van de Dienst te verzekeren. Gewoonlijk zal onderhoud van de Dienst niet resulteren in uitval van de Dienst, maar om er voor te zorgen dat stilstand zo min mogelijk hinder ondervindt, zal onderhoud meestal buiten kantooruren plaatsvinden.
   5. Indien door Brainial stilstand door onderhoud wordt verwacht, zal Brainial de Klant hiervan minimaal 7 dagen van tevoren of zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
   6. In aanvulling op artikel 15 van deze algemene voorwaarden is Brainial niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect, als gevolg van uitval van de Dienst.
   7. Brainial kan de Dienst wijzigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het wijzigen, verwijderen of toevoegen van bepaalde kenmerken of functionaliteiten van de Dienst. Indien Brainial van plan is functionaliteiten of klantspecifieke functies te verwijderen, zal Brainial de Klant 6 maanden voorafgaand aan de verwijdering, of zo spoedig mogelijk, op de hoogte stellen. Brainial markeert deze functies als verouderd.
   8. In aanvulling op artikel 7 van deze voorwaarden garandeert Brainial niet dat de Dienst volledig foutloos is. Klant zal Brainial zo spoedig mogelijk informeren indien Klant fouten, bugs of storingen in de Dienst constateert.
 • DERDEN
   1. Brainial heeft het recht derden in te schakelen voor het (gedeeltelijk) uitvoeren van werkzaamheden of diensten, indien Brainial van mening is dat dit noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de Dienst. Artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW (Burgerlijk Wetboek) zijn niet van toepassing.
   2. Voorbeelden van (dienstverlening door) derden als bedoeld in artikel 10.1 zijn AWS, Google en Microsoft Azure.
 • OVERMACHT
   1. Brainial of de Klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting zoals overeengekomen indien deze verhinderd is door overmacht. Partijen verstaan onder overmacht onder meer stakingen, sit-ins, blokkades, embargo's, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie of een vergelijkbare toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuken, pandemieën, branden , explosies, waterschade, bliksemschade, natuurrampen, overstromingen of aardbevingen.
   2. In geval van overmacht zijn noch Brainial, noch de Klant aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade. 
   3. Indien de overmacht zich voordoet gedurende een periode van meer dan 60 dagen, kan het Bestelformulier schriftelijk worden beëindigd. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van schade.
 • INTELLECTUEEL EIGENDOM
   1. Alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en de inhoud ervan, evenals op eventuele wijzigingen die daarop zijn aangebracht, behoren uitsluitend toe aan Brainial of haar partners. Intellectuele eigendomsrechten (IPR): betekent eigendom dat ontastbare creaties van het menselijk intellect omvat. Dergelijke creaties kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, ontwerpen, handelsmerken, handelsgeheimen, knowhow, informatie, documenten, rapporten, broncode, systemen, oplossingen en / of gegevens. 
   2. De klant en geautoriseerde gebruiker krijgen alleen het recht om de service te gebruiken. De klant en de geautoriseerde gebruiker kunnen geen aanspraak maken op een van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten.
   3. In afwijking van artikel 12.1, indien het intellectuele eigendom van bepaalde gegevens bij Klant berust, zoals Klantgegevens, Klantspecifieke trainingsgegevens en Klantspecifieke modellen, blijven de intellectuele eigendomsrechten bij Klant.
 • PUBLICITEIT
   1. De Klant verleent Brainial het recht om zijn naam en logo op de websites van Brainial en zijn marketingmateriaal te gebruiken om de Klant te identificeren als een klant van Brainial.
   2. De Klant wijst alle rechten, aanspraken en belangen over alle feedback die Klant aan Brainial geeft. Als een dergelijke toewijzing om welke reden dan ook ondoeltreffend is, stemt de Klant ermee in Brainial een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke feedback zonder beperking te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te verspreiden, te wijzigen en te exploiteren. .
 • NIET-BEKENDMAKING
   1. Brainial en de Klant zullen de vertrouwelijke informatie die door de andere partij (of door een Bevoegde Gebruiker) is verstrekt, niet aan derden bekendmaken, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijke of professionele verplichting.
   2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie die de Klant of Brainial als vertrouwelijk bestempelt of die naar haar aard als vertrouwelijk kan worden aangemerkt. De volgende informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd:
    1. Klantgegevens;
    2. Alle informatie met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, handelsgeheimen of informatie met betrekking tot bedrijfsaangelegenheden;
    3. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
   3. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: 
    1. zich al in het publieke domein bevindt of beschikbaar wordt voor het publiek zonder inbreuk op deze algemene voorwaarden; 
    2. wordt ontvangen door een Brainial of de Klant onafhankelijk van een derde partij die niet gebonden is aan enige vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot dergelijke informatie;
    3. reeds rechtmatig in het bezit was van de ontvanger voordat de openbaarmaking onder deze algemene voorwaarden plaatsvond;
    4. is onafhankelijk ontwikkeld door ofwel Brainial ofwel de Klant. 
   4. Brainial en de klant zullen:
    1. strikt vertrouwelijk omgaan met vertrouwelijke informatie;
    2. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij: geen vertrouwelijke informatie te verspreiden, openbaar te maken of te verspreiden aan een andere persoon dan die van haar werknemers of adviseurs, die dergelijke informatie redelijkerwijs nodig hebben voor de uitvoering van de verplichtingen onder deze voorwaarden en het bestelformulier;
    3. de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is bekendgemaakt;
    4. alleen kopieën maken van de vertrouwelijke informatie voor zover strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze werd bekendgemaakt;
    5. het bestaan, de aard en de inhoud van het Bestelformulier vertrouwelijk houden, samen met het feit dat er discussies plaatsvinden over de zaken en zaken van partijen. 
   5. Brainial en de Klant zullen op eerste verzoek van de wederpartij ofwel:
    1. alle kopieën van de vertrouwelijke informatie aan de andere partij retourneren; of 
    2. de vertrouwelijke informatie vernietigen en schriftelijk aan de andere partij bevestigen dat dit is gebeurd.
   6. De Klant zorgt ervoor dat de Bevoegde Gebruiker, of andere derden aan wie de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt, op de hoogte zijn van de geheimhoudingsplicht zoals uiteengezet in dit Artikel 14 en zorgt ervoor dat die partijen deze verplichting volledig nakomen. zoals uiteengezet in dit artikel.
 • AANSPRAKELIJKHEID
   1. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Brainial, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en serviceproviders, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service. . Dit omvat: geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het handelen, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk.
   2. Zonder beperking van het voorgaande, biedt Brainial geen garantie of verbintenis, en geeft geen enkele verklaring dat de Service zal voldoen aan de eisen van de Klant, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of services, zal werken zonder onderbreking, voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.
   3. Klant vrijwaart Brainial voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de gegevens die Klant door middel van de Dienst verzamelt, opslaat of verwerkt. Brainial is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die de Klant verzamelt, opslaat of verwerkt in het kader van de Dienst.
   4. Indien Brainial in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 15.5 op grond van de wet aansprakelijk is voor schade, is de totale aansprakelijkheid van Brainial beperkt tot maximaal het bedrag van het laagste van (i) het bedrag van de vergoedingen die Klant aan Brainial heeft betaald of verschuldigd is op grond van die relevante Bestelformulier gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijk verlies, kosten, claim of schade (ii) het maximale bedrag dat wordt uitbetaald door de verzekeraar van Brainial.
   5. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe. Dit kan ertoe leiden dat de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn op de Klant. Maar in dat geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, voor zover afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving worden toegepast.
   6. Alle aanspraken en verweren jegens Brainial vervallen door verloop van één jaar nadat de aanspraak of verweer is ontdekt.
   7. De in dit artikel 15 genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brainial.
 • NIETIGHEID, UITVOERBAARHEID EN SCHEIDBAARHEID
   1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze overeenkomst. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd en waarvan de interpretatie de bedoeling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • RECISSIE
   1. Brainial en de Klant doen afstand van hun recht om deze algemene voorwaarden gedeeltelijk te herroepen of te vernietigen, dan wel een beroep te doen op herroeping of vernietiging.
 • OPDRACHT
   1. Het is Brainial en Klant niet toegestaan enige van haar rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden of enige overeenkomst tussen Klant en Brainial toe te wijzen of over te dragen of te pretenderen over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 
 • DIVERSEN
   1. Brainial kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De laatste versie van de voorwaarden is altijd van toepassing. In geval van een substantiële wijziging, kan de Klant het Bestelformulier binnen 30 dagen na de aankondiging annuleren. Het Bestelformulier eindigt dan op de dag dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden.
 • TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
  1. Het Bestelformulier en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.
  2. Elk geschil dat voortvloeit uit of ontstaat in verband met (de uitvoering van) het Bestelformulier en deze algemene voorwaarden dat niet op minnelijke wijze kan worden beslecht, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Midden-Nederland.

***

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 4 februari 2021