Performancing Metrics

Geschatte leestijd: 13 minuten
Blog post: Verkiezingen 2021 - Wat hebben de politieke partijen in petto op het gebied van aanbesteden?

Verkiezingen 2021 - Wat hebben de politieke partijen in petto op het gebied van aanbesteden?

De verkiezingen van 2021 staan voor de deur en ondanks de coronacrisis zijn campagnes in volle gang. Maar wat wordt er eigenlijk geschreven over aanbesteden in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen? We hebben de relevante zaken uit de diverse verkiezingsprogramma’s gehaald en een eigen beschouwing geschreven. Veel leesplezier.

Wat valt ons op?

Voordat we naar de inhoud van de verkiezingsprogramma’s 2021-2025 van de Nederlandse politieke partijen gaan kijken geven we eerst onze bevinden. Er vielen ons een aantal thema’s op waaronder MKB-vriendelijke aanbestedingen, kwaliteit boven prijs en transformatie in de zorg. 

MKB-vriendelijke aanbesteden

Het CDA schrijft dat zij de kennis van inkopers bij de overheid willen vergroten om bij aanbestedingen meer oog te hebben voor de belangen en de kansen van het eigen midden- en kleinbedrijf (MKB). GroenLinks noemt het MKB de banenkampioen van Nederland en wil zorgen voor een eerlijk speelveld voor het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van grote bedrijven. Ook SP geeft aan dat het MKB ontzettend belangrijk is voor onze economie en wil lokale ondernemers hulp bieden door onder meer door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken. De ChristenUnie geven ook aan dat ze mkb-bedrijven meer mogelijkheden willen geven bij overheidsaanbestedingen en stellen zelfs dat alle papierwerk tot een minimum moet worden beperkt, opdrachten zo min mogelijk moeten worden geclusterd, dat gunningseisen niet onnodig zwaar moeten zijn en dat het wenselijk is dat de Europese aanbestedingsnormen minder rigide worden. We komen bijna niets tegen over digitalisering en automatisering van aanbestedingen. Uiteraard helpt Brainial MKB bedrijven graag om ervoor te zorgen dat er minder tijd hoeft te worden besteed aan de beantwoording van aanbestedingen!

Kwaliteit boven prijs

Het viel ons op dat er maar enkele partijen zijn die letterlijk iets schrijven over kwaliteit boven prijs. De Partij van de Arbeid schrijft dat de huidige aanbestedingsregels zijn geschreven vanuit een neoliberaal martkdenken. De PvdA stelt dat op dit moment niet de kwaliteit maar de kosten centraal staan. Dit zou moeten worden omgedraaid, waarbij de kwaliteit van het werk centraal komt te staan. Ook de ChristenUnie gaat vrij uitgebreid in op dit onderwerp en schrijft met name over aanbesteden van zorg waarbij het een aanbestedingsmortorium oppert. Zij willen dat aanbesteden van zorg niet ten koste mag gaan van duurzame (hulpverlenings-) relaties en daarmee van de kwaliteit van geleverde zorg en welzijn. De ChristenUnie wil af van de Europese verplichting om via aanbesteding de economisch meest voordelige inschrijving te kiezen. 

Transformatie in de zorg

In de vorige paragraaf beschrijven hoe de ChristenUnie anders wil om gaan met aanbesteden van zorg. Er zijn veel partijprogramma’s die hierover uit wijden. Het CDA schrijft dat de zorg geen markt maar mensenwerk is waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat. Zij kiezen voor minder marktwerking en willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels, productietargets en winstuitkeringen. D66 stelt dat gemeenten geen zorg hoeven aan te besteden. GroenLinks wil dat zorgprofessionals meer inspraak krijgen en het recht hebben om mee te beslissen. De SP schrijft dat ondernemers die streven naar winst geen kans meer zouden moeten krijgen in de zorg en willen stoppen met de aanbestedingen in de zorg en de gemeentelijke zorgtaken. De PvdA wil een einde aan verplichte aanbesteding van thuiszorg en jeugdzorg. De ChristenUnie wil dat aanbesteding en aanbieding van zorg niet alleen beoordeeld wordt op basis van de laagst aangeboden prijs, maar dat de aanvraag van de zorgvrager deze aan criteria als duurzaamheid, sociale aspecten, de inrichting van dagbesteding, ontmoeting, welzijnsactiviteiten en soortgelijke zal gaan wegen. Ook de FvD wil dat kwaliteit weer lonend wordt. Het FvD wil meer behandelruimte voor goede prestaties en dat de invloed van de zorgverzekeraar door selectieve zorginkoop wordt beëindigd.

Lees hier verder om te kijken wat er staat over aanbesteden in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Hoe Brainial organisaties helpt bij aanbestedingen

Brainial levert intelligente software om organisaties te helpen tijd, middelen en geld te besparen bij het reageren op aanbestedingen, waardoor hogere kwaliteit, winstpercentages en winstgevendheid worden behaald.

Dit doen we door automatisch de juiste en relevante aanbestedingsaankondigingen te identificeren en alle aanbestedingsdocumenten te analyseren. We extraheren de relevante informatie, categoriseren deze, maken het slim doorzoekbaar en combineren het met interne bedrijfsgegevens en regels.

Dit levert een enorme tijdwinst op aangezien binnen 10 minuten een compleet overzicht van de aanbesteding kan worden gegenereerd, inclusief een overzicht van de criteria, planning, technische en niet-technische vereisten, maar ook zaken als leeslijsten en een bid / no bid-overzicht met een winkansberekening.

Daarnaast werken we aan kwaliteitsverhoging door slimme antwoord assistentie functionaliteiten en halen relevante inzichten uit openbare data.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten. 

Laten we eens gaan kijken wat er staat over aanbesteden in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Dit zeggen de VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, SGP en FVD over aanbesteden in hun verkiezingsprogramma’s.

VVD

Internationale handel. De Nederlandse export vormt een derde van onze economie. Als gevolg van de coronacrisis heeft de wereldhandel flinke klappen gekregen. Ook daarvoor werd het al moeilijker om (eerlijk) handel te drijven, omdat landen vaker kiezen voor protectionisme of internationale afspraken misbruiken. Zo krijgen Chinese bedrijven met staatssteun voet aan de grond in Europa, maar ondertussen schermt Beijing de eigen markt af voor openbare aanbestedingen waardoor Nederlandse ondernemers hun producten of diensten niet daar kunnen verkopen. De afgelopen jaren is daarom in Europees verband gewerkt aan een investeringstoets om strategische sectoren te kunnen beschermen, aan wetgeving om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie en aan het verhogen van verzendtarieven voor Chinese webwinkels om Nederlandse winkeliers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie en namaakproducten. Dat is nog niet genoeg om de scheve verhoudingen recht te trekken.

De komende jaren zetten we in op:

  • Internationale handel. Een vrije markt die gebaseerd is op wederkerigheid. Binnen de EU kunnen bedrijven van buiten hier dan alleen ongehinderd zaken doen, als onze bedrijven dat ook in hun land kunnen. Buitenlandse bedrijven die staatssteun ontvangen, moeten benadeeld of uitgesloten worden bij aanbestedingen. Hetzelfde geldt voor Europese aanbieders die goedkoop zijn omdat ze werken met goedkope Aziatische toeleveranciers die staatssteun ontvangen.
  • Lagere energierekening. Verlaging van de prijs van energie uit warmtenetten door deze voor bepaalde tijd te vergunnen via een aanbesteding. Zo ontstaat concurrentie en daalt de prijs van energie. Het maximumtarief dat warmteleveranciers mogen vragen bestaat uit de daadwerkelijke kosten plus een redelijk rendement. Om het draagvlak voor de warmtetransitie te vergroten zal, net als bij windparken en zonneweides, gestreefd worden om burgers te laten participeren in een warmtesysteem. Deze maatregelen leiden tot een lagere prijs van warmte.
  • Openbaar vervoer. Meer aanbieders van openbaar vervoer via openbare aanbestedingen. Op deze manier krijgen reizigers meer en beter openbaar vervoer. 
  • Defensie. Versterking van de Nederlandse industrie door extra geld vrij te maken voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve producten die bijdragen aan onze nationale veiligheid en economie, bijvoorbeeld bij de aanschaf van marineschepen. Ook dienen we vaker een beroep op nationale veiligheid te doen om van de Europese aanbestedingsregels af te wijken en onze eigen kennisindustrie te stimuleren, zoals bij de aanschaf van marineschepen en innovatieve producten van defensiebedrijven in het mkb. 

Het volledige verkiezingsprogramma van de VVD.

PVV

Wij hebben niets gevonden over aanbestedingen in het verkiezingsprogramma van de PVV

CDA

De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets voor zover die alleen maar leiden tot onnodige behandelingen. Winstuitkeringen horen hier ook niet bij. Zorgaanbieders moeten gericht zijn op zinnige zorg en bijbehorende verdienmodellen in plaats van dat zij door productie worden gedreven. Mocht blijken dat zorgaanbieders vooral door productie worden gedreven, dan moet worden ingegrepen, bijvoorbeeld door het in loondienst nemen van medisch specialisten. We verbeteren het risicovereveningsmodel zodat zorgverzekeraars die alleen gezonde verzekerden werven daar niet langer winst op kunnen maken.

Wij willen de maatschappelijke onderneming wettelijk verankeren als een eigen rechtsvorm voor maatschappelijke initiatieven zonder winstoogmerk. Een wettelijke basis regelt de structuur en de zeggenschap van belanghebbenden en maakt het mogelijk om maatschappelijke ondernemingen voorrang te geven bij overheidsaanbestedingen. Wij koesteren de vereniging en vergelijkbare rechtsvormen als bron van maatschappelijk initiatief voor branches, beroepen en vrijwilligersactiviteiten. We zorgen ervoor dat ook kleinere verenigingen bestaansrecht houden en voldoende bestuurders kunnen aantrekken.

Wij willen een versoepeling van Europese aanbestedingsregels, zodat investeringen met belastinggeld bij voorkeur ten goede komen aan bedrijven in Nederland of Europa. Wij vergroten de kennis van inkopers bij de overheid om bij aanbestedingen meer oog te hebben voor de belangen en de kansen van het eigen MKB. De investeringsfondsen InvestNL en InvestInternational worden opengesteld voor het midden- en kleinbedrijf en kansrijke start ups en scale ups. 

Het klimaatbeleid moet hand in hand gaan met een industriebeleid dat zorgt voor een eerlijk speelveld voor bedrijven in ons land en op de Europese en wereldmarkt. Waar nodig worden aanbestedings- en mededingingsregels aangepast zonder daarbij de belangen van het MKB uit het oog te verliezen en worden de staatssteunregels ook van toepassing op bedrijven van buiten Europa. 

Het volledige verkiezingsprogramma van het CDA.

D66

De overheid neemt in al haar aanbestedingen in de bouw en infrastructuur vanaf 2023 circulaire principes mee.

Elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Daarom zetten we groene aanbestedingsprocedures bij de overheid door. De overheid moet voor al haar bestedingen nagaan wat de impact op het klimaat en milieu is en actie ondernemen om die impact te verlagen.

We versterken de positie van vervoersautoriteiten in aanbestedingen. Zij moeten niet alleen naar de kosten kijken, maar ook naar betere aansluiting van bussen en treinen.

We reserveren op korte termijn ruimte voor wind op zee en verminderen ruimtelijke restricties. De overheid betaalt mee aan de aansluiting van windparken en transport van stroom. Netwerkbeheerder TenneT krijgt de mogelijkheid om hier al voor de definitieve aanbesteding in te investeren. Zo voorkomen we vertragingen in de uitvoering. Investeerders in windparken betalen ook mee aan de aanleg van natuur op zee; bijvoorbeeld oesterbanken.

We bouwen op de lessen van de coronacrisis en versnellen besluitvormingsprocedures van de overheid zonder dat dit ten koste van duurzaamheid en kwaliteit gaat. Bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen of aanbestedingen. Minder mensen aan tafel, meer expertise. Bedrijven kunnen daardoor sneller aan de slag.

Waar mogelijk moeten bedrijven met internationale aanvoerketens, die in aanmerking willen komen voor overheidssteun of publieke aanbestedingen, voldoen aan de OESO-richtlijnen voor internationale ondernemingen.

Sociaal ondernemers moeten makkelijk mee kunnen doen aan aanbestedingen. Maatschappelijke meerwaarde krijgt een prominentere rol in de Aanbestedingswet.

De overheid werkt actief aan een ‘ware prijs’-scan voor haar eigen beleid. De overheid gaat groen begroten waarbij de volledige maatschappelijke kosten en de impact van de begroting op de brede welvaart transparant worden gemaakt. Zij let bij inkoop en aanbesteding beter op beschikbare ware prijzen die ook rekening houden met de maatschappelijke effecten.

Het nut van concurrentie en aanbestedingen wordt zorgvuldig afgewogen tegen de mogelijke kosten- en kwaliteitsvoordelen van een dienst door één partij te laten uitvoeren.

We gebruiken de inkoopmacht van de overheid om circulaire innovatie te stimuleren. Enkele organisaties, zoals Rijkswaterstaat, hebben daar al goede ervaringen mee. We willen dat gemeenten en hun deelnemingen, provincies, waterschappen en het Rijk structureel circulaire principes toe gaan passen in alle aanbestedingen van fysieke producten. Daarbij passen we de Aanbestedingswet aan om sterker te sturen op het realiseren van maatschappelijke doelstellingen bij het uitgeven van publiek geld.

Vaak zien we dat aanbestedingen van gemeentelijke zorg vooral administratieve lasten opleveren en weinig toegevoegde waarde hebben. In die gevallen wil D66 dat gemeenten niet hoeven aan te besteden. Dit vraagt eventueel aanpassing van Europese regels.

We zetten in op een internationaal aanbestedingsinstrument, waarin uitsluiting van bedrijven uit derde landen mogelijk is wanneer er geen wederkerigheid bestaat voor Europese bedrijven.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66.

GroenLinks

Het midden- en kleinbedrijf is de banenkampioen van Nederland. Deze honderdduizenden ondernemers spelen met hun lokale en regionale betrokkenheid een onmisbare economische en sociale rol in de samenleving. Met steun- en stimuleringsmaatregelen voor groen en sociaal ondernemerschap, hulp bij digitalisering, mkb-vriendelijke aanbestedingen door de overheid en het gemakkelijker maken van Europese samenwerking in grensregio’s zorgen we ervoor dat het midden- en kleinbedrijf ook na de coronacrisis deze rol kan blijven spelen. We zorgen voor een eerlijk speelveld voor het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van grote bedrijven.

We verlagen de inkomstenbelasting voor werkenden met lage en middeninkomens. Topverdieners en expats gaan juist meer inkomstenbelasting betalen. Voor werkgevers komt er een nieuwe CEObelasting waarmee raden van commissarissen worden ontmoedigd om hoge salarissen en bonussen uit te keren aan hun raden van bestuur. Bedrijven waar het salaris van de hoogst betaalde werknemer niet meer dan tien keer hoger is dan de laagstbetaalde werknemer worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door voorrang bij aanbestedingen. 

Kleine ondernemers worden ondersteund in de doorbetaling van langdurig zieke werknemers en we geven ondernemers meer ruimte om vaste contracten aan te bieden door de looptijd van aanbestedingen en subsidies vanuit de overheid te verlengen.

Bedrijven spelen een sleutelrol in de overgang naar een solidaire en duurzame samenleving. Daarom krijgen bedrijven een wettelijke plicht om zich maatschappelijk verantwoord te gedragen en de mogelijkheid om hun maatschappelijke missie vast te leggen in hun statuten. Zo kunnen ze zich ook beter beschermen tegen overnames door sprinkhaanfondsen die alleen uit zijn op snelle winsten. Bedrijven die zich nu al sociaal en duurzaam inzetten krijgen voorrang bij aanbestedingen.

Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie worden een aanzienlijke periode uitgesloten van overheidsaanbestedingen en krijgen forse boetes. Bedrijven en instanties die discriminerende verzoeken krijgen, moeten dat voortaan verplicht melden. Er komt een programma voor het versnellen van de in- en doorstroom van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+-mensen en mensen met een beperking in het bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties.

We geven professionals in het onderwijs, in de zorg en bij de politie het recht om mee te beslissen. Ze krijgen meer inspraak in belangrijke besluiten, zoals fusies, aanbestedingen en reorganisaties.

Het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks.

SP

Ondernemers die streven naar winst krijgen geen kans meer in de zorg. We willen stoppen met de aanbestedingen, ook voor de gemeentelijke zorgtaken. Voor alle zorg gaat een verbod gelden op winstuitkeringen en bestuurders mogen niet langer financiële belangen hebben in de bedrijven die door de eigen zorginstelling worden ingehuurd. We stoppen het gegraai. Zorgbestuurders en consultants mogen voortaan niet méér verdienen dan de minister-president.

Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers krijgen hulp, onder meer door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken, betere huurbescherming van panden en ondersteuning bij ziekte van werknemers. Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we duurzame vernieuwing.

Het volledige verkiezingsprogramma van SP.

PvdA

Bij aanbestedingen staat niet de kostprijs maar de kwaliteit van werk centraal. De huidige OVmededingings- en aanbestedingsregels zijn geschreven vanuit een heilig geloof in neoliberaal marktdenken. Hierin worden burgers gereduceerd tot consumenten. Degenen met de meeste economische macht trekken vaak aan het langste eind. Niet de kwaliteit, maar de kosten staan centraal. Dat moet anders. Wij willen aanpassing van de Europese aanbesteding- en mededingingsregels waarbij mensen en planeet centraal staan en niet de markt. Zo worden goede arbeidsvoorwaarden en duurzaamheidseisen ook meegewogen.

Sociaal en groen ondernemerschap wordt de norm. Bedrijven leggen hun maatschappelijke missie (“raison d’etre”) vast. Helpen ze mensen en planeet en maken ze daarbij winst, dan krijgen ze extra hulp en bescherming. Bedrijven die winst maken ten koste van mens en planeet hebben geen bestaansrecht. Sociale en groene ondernemers krijgen een voorrang bij aanbestedingen van de overheid.

Einde aan verplichte aanbesteding van thuiszorg en jeugdzorg. Te vaak kiezen gemeenten nu nog partijen op basis van de laagste prijs. Dit gaat ten koste van kennis, ervaring en expertise die nodig is om de beste zorg te leveren. Elke cliënt kan beroep doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner om optimaal invulling te geven aan de eigen regie. Er worden kernteams van beroepskrachten geformeerd die samen met vrijwilligers en mantelzorgers verantwoordelijk zijn voor goede zorg aan ouderen en mensen met beperkingen.

Privacy weegt mee bij aanbestedingen en subsidies. De overheid stimuleert het gebruik van privacy-respecterende software en hardware, door privacy mee te laten wegen bij aanbestedingen en subsidieverstrekkingen.

Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA.

ChristenUnie

Aanbestedingsmoratorium. Aanbesteden van zorg mag niet ten koste gaan van duurzame (hulpverlenings-) relaties en daarmee van de kwaliteit van geleverde zorg en welzijn. We willen af van de Europese verplichting om via aanbesteding de economisch meest voordelige inschrijving te kiezen. Gemeenten krijgen zoveel mogelijk ruimte om diensten onder de Wmo te organiseren met een beperkt aantal aanbieders, die samen verantwoordelijk zijn voor collectieve functies, zoals een wijkrestaurant, ontmoeting, dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Wanneer de kwaliteit voldoet, moet verlenging mogelijk zijn in plaats van opnieuw aan te besteden. Hierbij hebben ook de gebruikers inspraak.

Aanbesteding op basis van duurzame hulpverlening. Indien we nog verplicht zijn tot Europees aanbesteden, geldt het volgende. Aanbesteding en aanbieding van zorg worden niet alleen beoordeeld op basis van de laagst aangeboden prijs, maar in de aanvraag van de zorgvrager geeft deze aan criteria als duurzaamheid, sociale aspecten, de inrichting van dagbesteding, ontmoeting, welzijnsactiviteiten en soortgelijke mee te wegen. De wijze waarop deze worden gehonoreerd leidt tot de Beste Prijs KwaliteitVerhouding.

Inkoop van eerlijke arbeid. Alle overheden richten hun inkoop- en aanbestedingsprocedures zo in dat goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden gegarandeerd zijn en de inzet van mensen met een arbeidsbeperking wordt bevorderd.

Mkb-vriendelijk aanbesteden. Om mkb-bedrijven meer mogelijkheden te geven bij overheidsaanbestedingen, dragen alle overheden er zorg voor dat het papierwerk tot een minimum wordt beperkt, dat opdrachten zo min mogelijk geclusterd worden en de gunningseisen niet onnodig zwaar zijn. Om mkb-vriendelijk te kunnen aanbesteden, is het wenselijk dat de Europese aanbestedingsnormen minder rigide worden. Ook is het van groot belang dat overheden, te beginnen bij het Rijk, niet voor de goedkoopste, maar voor de kwalitatief beste aanbieding kiezen.

Bedrijven binden aan normen. Het uitgangspunt is dat bedrijven die van overheidssteun gebruikmaken, de OESO-normen rond internationaal maatschappelijk verantwoorde ondernemen onderschrijven en naleven. Bedrijven kunnen worden uitgesloten van overheidssteun en aanbestedingen, als zij geen actie ondernemen om mensenrechtenschendingen, zoals kinder- en dwangarbeid, in de productieketen te voorkomen.

Noodconcessies. Aanbesteden van nieuwe OV-concessies is door de coronacrisis en de onzekere reizigersprognoses op de korte termijn risicovol en voor vervoerders minder aantrekkelijk. Zo nodig worden mogelijkheden tot uitstel van aanbestedingen van OV-concessies verruimd. Voor de tussenliggende periode wordt gewerkt met noodconcessies.

Het volledige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Partij voor de Dieren

Alle beleid, op welk gebied dan ook, wordt getoetst op het effect dat het heeft op duurzaamheid, dierenwelzijn en mensenrechten. De overheid geeft het goede voorbeeld. De inkoop van alle producten en aanbestedingen wordt 100% duurzaam en fair trade in 2030. Dit geldt ook voor organisaties die banden hebben met de overheid: netbeheerders, drinkwaterbedrijven, havenbedrijven, luchthavens, zelfstandige bestuursorganisaties en alle openbare lichamen, zoals het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven die subsidies of belastingvoordelen ontvangen.

Bouwmaterialen worden zo milieu- en klimaatvriendelijk mogelijk geproduceerd en bij aanbestedingen kiezen we de minst belastende materialen.

Het volledige verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

50Plus

Er komt een centraal Europees inkoopbeleid voor dure en zeldzame medicijnen en vaccinaties.

Het volledige verkiezingsprogramma van 50Plus.

DENK

Wij hebben niets gevonden over aanbestedingen in het verkiezingsprogramma van DENK.

SGP

Overheden maken bij aanbestedingen actief gebruik van de mogelijkheden om voorwaarden te hanteren om de inzet van werknemers met een beperking te garanderen.

Alle overheden richten hun inkoop- en aanbestedingsprocedures zo in dat goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden gegarandeerd zijn.

Zonder innovatie gaan we het niet redden. De overheid moet meer inzetten op innovatieve prijsvragen en aanbestedingen.

Bij aanbesteding van ov-concessies dienen bedrijven uitgedaagd te worden om ruimte te geven aan nieuwe mobiliteitsdiensten. Alle vervoersconcessies moeten MaaS (Mobility as a Service)-waardig worden, zodat aanbieders van mobiliteitsdiensten ook treinreizen en busritten mee kunnen verkopen. Voor toepassing van MaaS is standaardisatie nodig, zodat je niet voor elke vervoerder een aparte app nodig hebt. De overheid stimuleert samenwerking en goede afspraken, ook over kwaliteitseisen en het delen van data.

Ook mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk op het ov kunnen rekenen. Het Besluit toegankelijkheid ov is onduidelijk en verdient aanscherping. Bij aanbestedingen dienen behartigers van de belangen van mensen met een handicap inspraak te krijgen. 

In het aanbestedingsbeleid dient de nationale, kennisgevoelige industrie voorrang te krijgen.

Bij grote overheidsopdrachten die raken aan de nationale veiligheid moet Europese aanbesteding vermeden worden.

Het volledige verkiezingsprogramma van SGP.

FvD

Ziekenhuiszorg. Kwaliteit wordt weer lonend. Meer behandelruimte voor goede prestaties, waarbij de invloed van de zorgverzekeraar door selectieve zorginkoop wordt beëindigd.

Het volledige verkiezingsprogramma van FVD.

Auteur: Fedor Klinkenberg is de mede-oprichter en chief executive officer van Brainial. Hij leidt de bedrijfsstrategie en de algemene en commerciële teams. Fedor heeft >11 jaar ervaring bij een van de snelst groeiende tech bedrijven van Nederland: Mendix. Fedor heeft een Master of Science diploma in Management of Innovation van de Rotterdam School of Management, Erasmus University.